Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 қыркүйектегі N 1004 қаулысы

      "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы шарттың үлгi нысаны бекiтiлсiн.
      2. "Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы шарттың үлгі нысанын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 шiлдедегi N 997 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 27, 346-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2003 жылғы 29 қыркүйектегі 
N 997 қаулысымен      
бекiтiлген      

  Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы
      шарттың үлгі нысаны

      ___________ қ.                                ___ж. "___" _________

__________________________________________________________________,
                         (банктiң толық атауы)
бұдан әрi Банк деп аталады, _____________________________ негiзiнде
                               (Жарғы, ереже, сенiмхат)

iс-әрекет жасайтын ____________________________ арқылы бiр жағынан,
азамат                                                   (азаматша)
__________________________________________________________________,
                            (аты-жөнi)
жеке басын куәландыратын куәлiк (төлқұжаты) N _____ , _______ жылғы
"____" ______________ берген, бұдан әрi Салымшы деп аталады, екiншi жағынан, бұдан әрi бiрлесiп Тараптар деп аталады, "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрi - Заң) сәйкес мына төмендегiлер жайында осы Тұрғын ұй құрылысы жинақ ақшасы туралы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасады.

  1. Шарттың мәні

      1.1. Банк Салымшымен Салымшы Банкке өтiнiш жасаған кезде тiкелей немесе Салымшы Агентке өтiнiш жасаған жағдайда Агент арқылы өзара iс-әрекет жасайды.
      Банк (тiкелей немесе Агент арқылы) Салымшыдан Салымшы ресiмдеген және қол қойған осы Шартты қоса отырып барлық қажеттi құжаттарды, Банктiң комиссиялық алымын қабылдайды.
      Банк оған барлық қажеттi құжаттар және Банктiң комиссиялық алымы келiп түскен күннен бастап ________ (_______) операциялық күн iшiнде осы Шартты қарауға және қол қоюға және Салымшыға осы Шарттың бiр данасын (тiкелей немесе Агент арқылы) қайтаруға мiндеттенедi.
      Банк Салымшыға тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына арналған ұлттық валюта - теңгемен N ____ жинақ шотын (бұдан әрi - Шот) ашады және Салымшыға қоса берiлетiн құжатты (тiкелей немесе Агент арқылы) бередi.
      1.2. Салымшы осы Шарттың талаптарына сәйкес ______ жылғы "___" _________ бастап ________ (______) ай (жыл) болатын жинақтау мерзiмi iшiнде Банктегi тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы салымына келiсiмдi соманың _____ % _____ (процентi) болатын _______ (______) теңге мөлшерiндегi қажеттi ақша сомасын бағалау көрсеткiшiнiң жеткiлiктi мәнiне жеткенге дейiн жинақтауды жүзеге асыруға мiндеттенедi.
      Қажетті ақша сомасы осы Шарттың талаптарына сәйкес Салымшы нақты енгiзген салымдар сомасынан, Банктiң олар бойынша есептеген сыйақысынан және салымдар бойынша мемлекет сыйлықақыларынан тұрады.
      Бағалау көрсеткiшiнiң жеткiлiктi мәнiне жеткiзе алмаған жағдайда жинақтау мерзiмi Тараптардың келiсуi бойынша салымдар енгiзудiң жаңа кестесiн (осы Шарттың қосымшасы) ресiмдеу арқылы ұзартылуы мүмкiн. Салымдар енгізу кестесiн өзгерту Тараптар қабылдаған ереже ретiнде осы Шарттың талаптарын өзгертуге әкеп соқпайды.
      1.3. Осы Шарт бойынша келiсiмдi сома Салымшы жинақтаған қажеттi ақша сомасынан және тұрғын үй заемының сомасынан тұратын
_________ (______) теңгенi құрайды.
      1.4. Банк Салымшының ақшасын ұлттық валюта - теңгемен қабылдауға, оларды Салымшының Банктегi шотына есепке алуға және жыл сайын Банкке келiп түскен жинақталған ақша сомасына осы Шарттың 6.1-тармағына сәйкес сыйақы есептеуге мiндеттенедi.
      Осы тармаққа сәйкес Банк есептеген сыйақы Салымшы салымының негiзгі сомасын ұлғайтуға бағытталады.
      1.5. Банк Банкке келiп түскен мемлекет сыйлықақысын осы Шарттың талаптарына сәйкес қабылдауға және жыл сайын Салымшының Банктегi Шотына есепке алуға мiндеттенедi.
      Мемлекет сыйлықақысы Салымшы салымының негiзгі сомасын ұлғайтуға бағытталады.
      1.6. Жинақтау мерзiмi аяқталғаннан кейiн Салымшы осы Шарттың 1.2.-тармағында көрсетiлген қажеттi ақша сомасын жинақтау, Банк есептеген бағалау көрсеткiшiнiң жеткiлiктi мәнiне жеткеннен кейiн және Салымшы қажеттi қамтамасыз етудi ұсынғаннан кейiн ______ (_______) ай (айлар) iшiнде Банк _________ (______) теңге мөлшерiнде, ______ (______) ай (айлар) мерзiмiне, осы Шарттың 6.2-тармағында көрсетiлген сыйақы ставкасы бойынша және Банк пен Салымшы арасында жасалған жеке банктiк заем (бұдан әрi - тұрғын үй заемы) шартының (бұдан әрi - банктiк заем шарты) талаптарына сәйкес тұрғын үй заемын беруге мiндеттенедi.
      Тұрғын үй заемы Салымшыға Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй жағдайын жақсарту жөнiндегi iс-шаралар жүргiзу мақсатында берiледi: ________________________________________________________
__________________________________________________________________.
         (заемның пайдаланылу мақсатын көрсету керек)

      1.7. Салымшының Банкте осы Шарттың 1.2-тармағында көрсетiлген ең төменгi қажеттi ақша сомасын жинақтау шартымен аралық тұрғын үй заемын алуға құқығы бар.
      Аралық тұрғын үй заемын беру талаптарын Банк пен Салымшы арасында жасалған бөлек банктiк заем (аралық тұрғын үй заемы) шарты (бұдан әрi - банктiк заем шарты) реттейдi.
      1.8. Салымшы Банк пен Салымшы арасында жасалған банктiк заем шартының талаптарына сәйкес, тұрғын үй заемын бергенге дейiн есептелген сыйақысын қоса отырып тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша, ол (олар) бойынша есептелген сыйақыны қоса отырып қамтамасыз етудi ұсынуға мiндеттенедi.
      1.9. Салымшы осы Шарттың Банк пен Салымшы арасында жасалған банктiк заем шартының талаптарына сәйкес, тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын және ол (олар) бойынша есептелген сыйақыны қайтаруға мiндеттенедi.
      1.10. Агент Банктiң тапсырмасы бойынша осы Шарттың және Банк пен Агент арасында жасалған бөлек Агенттiк келiсiмнiң шеңберiнде Банктiң атынан және есебiнен Салымшымен заңдық және өзге iс-қимылдар жасайды.
      1.11. Агент өзiнiң құрылымдық (аумақтық) бөлiмшелерi (бөлiмшелерi, филиалдары және басқалары) арқылы Банкке Салымшының пайдасына комиссиялық алымды, салымдарды қабылдау (қолма-қол немесе қолма-қол емес тәртiппен) және оған салымдарды беру, тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтеу үшiн ол (олар) бойынша есептелген сыйақыны қоса отырып Салымшының (заемшының) пайдасына ақша сомасын қабылдау, сондай-ақ осы Шарттың, Банк пен Салымшы арасында жасалған банктiк заем шартының шеңберiнде және Банк пен Агент арасында жасалған жекелеген Агенттiк шарт негізiнде барлық қажеттi құжаттарды қабылдау, ресiмдеу және жiберу жөнiнде қызмет көрсетедi.

  2. Тараптардың құқықтары және міндеттері

      2.1. Банк:
      1) Салымшыға Шот ашуға, қолма-қол енгiзілген/қолма-қол жасалмаған тәртiппен аударылған ақшаны Салымшының пайдасына (тiкелей немесе Агент арқылы) қабылдауға және оларды Салымшының Банктегі шотына есепке алуға;
      2) салымның негiзгi сомасына осы Шарттың 6.1-тармағында айқындалған мөлшерде сыйақы есептеуге;
      3) Банкке келiп түскен мемлекет сыйлықақысын Банк пен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі арасында жасалған Келiсiмде белгiленген тәртiппен, Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Шарттың талаптарына сәйкес Салымшының Банктегi Шотына есепке алуға;
      4) Салымшыға осы Шартта және Банк пен Салымшы арасында жасалған банктiк заем шартында көрсетiлген мөлшерде, сыйақы ставкасы бойынша, мерзiмдерде және талаптармен тұрғын үй заемын беруге;
      5) тұрғын үй заемын төлеу кезектiлігін айқындау мақсатында осы Шарт бойынша бағалау көрсеткiшiнiң есебiн Салымшы осы ақпарат үшiн Банкке өтiнiш жасаған кезде Салымшыны оның мәнiмен және есептеу тәртiбiмен таныстыра отырып, қаржы рыноктары мен қаржылық операцияларды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi айқындаған тәртiппен жүзеге асыруға;
      6) Салымшының бастамасы бойынша осы Шарт мерзiмiнен бұрын бұзылған жағдайда салымның негiзгi сомасын және осы Шарт бұзылған күнi ол бойынша есептелген сыйақыны не барлық жинақталған ақша сомасын осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге;
      7) осы Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Салымшы алдында өзге де мiндеттемелер қабылдауға мiндеттенедi.
      2.2. Салымшы:
      1) Банкте Шот ашқан кезде алғашқы жарнасын енгiзуге және одан кейiн Шотқа ақшаны ұлттық валюта - теңгемен, осы Шартты жасаған кезде Банк пен Салымшы арасында қол қойылған салымдар енгiзу кестесi (осы Шарттың қосымшасы) бойынша сомада және мерзiмдерде (тiкелей немесе Агент арқылы) (қолма-қол немесе қолма-қол емес тәртiппен) енгізуге;
      2) осы Шартты қол қою кезiнде Банкке осы Шарттың 9.1- тармағында айқындалған мөлшерде комиссиялық алым төлеуге;
      3) осы Шартты жасаған кезде, келiсiмдi соманы не есептелген сыйақысымен бiрге салым сомасын алған кезде, тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын берген кезде және құжаттардың деректемелерi (сауалнама деректерi) өзгерген кезде Банкке Қазақстан Республикасының заңдарында және Банктiң iшкi құжаттарында белгіленген және белгiленген тәртiппен ресiмделген құжаттардың толық тiзбесiн беруге;
      4) келiсiмдi соманы алған кезде осы Шарттың және Банк пен Салымшы арасында жасалған банктiк заем шартының талаптарына сәйкес тұрғын үй заемын қамтамасыз етудi Банкке ұсынуға;
      5) алынған тұрғын үй заемын "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына және банктiк заем шартының талаптарына сәйкес осы Шарттың 1.6.-тармағында көрсетiлген мақсат бойынша, сондай-ақ Банктен алынған аралық тұрғын үй заемын өтеу үшiн пайдалануға;
      6) тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын уақтылы және толық көлемде қайтаруға және тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын пайдаланғаны үшiн сыйақыны берешектi өтеу кестесiнде (банктiк заем шартының қосымшасы) келiсiлген сомада және мерзiмдерде және тұрғын үй заемы үшiн осы Шарттың 6.2-тармағында, ал аралық тұрғын үй заемы үшiн - банктiк заем шартында көрсетiлген сыйақы ставкасы бойынша Банкке сыйақы төлеуге. Берешектi өтеу кестесiне (банктiк заем шартының қосымшасы) тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын берген және банктiк заем шартын жасаған кезде Банк пен Салымшы қол қояды;
      7) тұрғын үй заемы (аралық тұрғын үй заемы) бойынша қамтамасыз етуге мүлiк (жылжитын немесе жылжымайтын) кепiлiн ұсынған жағдайда, осы кепiлдi ресiмдеуге байланысты, бағалау, тiркеу және одан жүк артуды алып тастау, сақтандыру және басқа шығыстар жататын барлық шығыстарды Қазақстан Республикасының заңдарына және Банктiң iшкi құжаттарына сәйкес дербес және өз есебiнен өтеудi жүзеге асыруға;
      8) Банкке ______ (______) ай (айлар) iшiнде тұрғын үй заемының және/немесе аралық тұрғын үй заемының мақсатты пайдаланылатындығын растайтын құжаттарды ұсынуға;
      9) жеке тұлға кепiл берушi (гарант) қайтыс болған, заңды тұлға гарант (кепiл берушi, сақтандырушы) тартылған жағдайда қайтыс болған, таратылған (банкрот болған) күннен бастап ______ (______) айдан (айлардан) кешiктiрмей Қазақстан Республикасының заңдарына, Банктiң iшкi құжаттарына және банктiк заем шартының талаптарына сәйкес Банкке жаңа қамтамасыз етудi ұсынуға;
      10) салым жинақталған 5 (бес) жыл аяқталғанға дейiн және/немесе осы Шарттың және/немесе "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының талаптарын бұза отырып осы шарт бұзылған жағдайда осы Шарт бойынша алынған мемлекет сыйлықақысын Банк көрсеткен мерзiмдерде және/немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен Банкке немесе республикалық бюджетке қайтаруды жүзеге асыруға;
      11) осы Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Банк алдында өзге де мiндеттемелер қабылдауға мiндеттенедi.
      2.3. Банк:
      1) осы Шарттың 4.5-тармағына және/немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес республикалық бюджетке қайтарылуға жататын акцептемеу тәртiбiмен (Салымшының келiсiмiнсiз) Салымшының Шотынан мемлекеттiң сыйлықақы сомасын алуға;
      2) Салымшының немесе осы Шарт бойынша оның құқықтары өткен басқа тұлғаның берiлген тұрғын үй заемының және/немесе аралық тұрғын үй заемының мақсатты пайдаланылуын тексеруге;
      3) осы Шарттың және/немесе банктiк заем шартының шеңберiнде Салымшыдан қажеттi құжаттарды ұсынуды талап етуге;
      4) Салымшының Шотына қате есептелген ақша сомасын акцептемеу тәртiбiмен (Салымшының келiсiмiнсiз) алуға;
      5) Салымшы осы Шарттың және/немесе банктiк заем шартының талаптарын орындамаған (бұзған) жағдайда немесе тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын мақсатсыз пайдаланған жағдайда Салымшыдан тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша барлық берешектi (негiзгi борышты, сыйақыны және мемлекеттiң сыйлықақысын қоса алғанда), сондай-ақ Осы Шартта және және/немесе банктiк заем шартында көзделген айыппұл санкцияларын қатарынан ______ (______) ай iшiнде өндiрiп алуға;
      6) Салымшы осы Шарттың 2.2-тармағының 9) тармақшасында көзделген мiндеттемелердi орындамаған жағдайда, тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша барлық берешектi (негiзгi борышты, сыйақыны және мемлекеттiң сыйлықақысын қоса алғанда) мерзiмiнен бұрын өндiрiп алуға құқылы.
      2.4. Салымшы:
      1) Шоттың жай-күйi туралы, сондай-ақ тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша берешектiң жай-күйi туралы толық ақпаратты алуға;
      2) қажет қамтамасыз етудi ұсынуды және Қазақстан Республикасының заңдарында, Банктiң iшкi құжаттарында және банктiк заем шартының талаптарында белгiленген талаптардың сақталуын ескере отырып, Банкпен жасалатын банктiк заем шарты бойынша ресiмделетiн осы Шарттың 1.2-тармағында айқындалған қажеттi ақша сомасын жинақтау талабымен, жинақтау мерзiмi аяқталғанға дейiн аралық тұрғын үй заемын алуға;
      3) Банктiң жазбаша келiсiмiмен осы Шарт бойынша құқықтарды қайта беруге немесе жинақталған ақша сомасын және/немесе тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын алу құқығын басқа тұлғаға кепiлге беруге;
      4) жинақтау мерзiмi аяқталған кезде және Салымшы осы Шарттың 1.2-тармағында көрсетiлген қажеттi ақша сомасына қол жеткiзбеген кезде:
      - Банк және Салымшы салымдарды салудың жаңа кестесiн (осы Шарттың 1 қосымшасы) ресiмдеу арқылы осы Шарттың 6.1-тармағында көзделген сыйақы ставкасы бойынша Банкте жинақтауды жалғастыруға құқылы. Мұндайда салым бойынша мемлекеттiң сыйлықақысы есептелмейдi және Салымшының осы Шарттың 5.1-тармағының талаптарын орындау күнiне дейiн тұрғын үй заемын алуға құқығы жоқ;
      - салымды және есептелген сыйақыны алуға;
      5) тұрғын үй заемын алудан бас тартқан жағдайда, Банкте салым (бес) жыл бойы жинақталғаннан кейiн мемлекеттiң сыйлықақысын алуға құқылы.
      2.5. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Банк және Салымшы бұзу күнiне дейiн кемiнде 5 (бес) күнтiзбелiк күн бұрын бұл жөнiнде екiншi Тарапты жазбаша хабардар етiп, осы Шартты мерзiмiнен бұрын бұзуға құқылы.
      Мұндайда жинақталған ақша сомасы Салымшының жазбаша өтiнiшi түскен күннен бастап Қазақстан Республикасының  заңдарына және осы Шарттың талаптарына сәйкес Салымшыға 5 (бес) операциялық күн iшiнде берiледi. 

       3. Шотты ашу және жүргізу талаптары

      3.1. Банктегi Шотты Салымшы, Қазақстан Республикасының заңдарына және Банктiң iшкi құжаттарына сәйкес шотты ашуға уәкiлеттi заңды өкiлдерi мен өзге де жеке тұлғалар аша алады.
      3.2. Салымшының Банктегi Шотына тек ұлттық валюта - теңгемен, салымды салу кестесi бойынша сомада және мерзiмде (осы Шарттың 1 қосымшасы) ақша (қолма-қол және/немесе қолма-қол жасалмайтын тәртiппен) салынуы мүмкiн.
      Бұл ретте Салымшы Банкте (тiкелей немесе Агент арқылы) Шот ашқан жағдайда, одан кейiн де Банкке ақша салуды (тiкелей немесе Агент арқылы) жүзеге асырады.
      3.3. Салымшының Шотына қосымша салымдарды (қолма-қол және/немесе қолма-қол жасалмайтын тәртiппен), бiрақ кемiнде ______ (______) теңге мөлшерiнде бiр мезгiлде және кез келген кезеңдiлiкпен салуға рұқсат етiледi. Мұндайда салымдарды салу кестесi (осы Шарттың 1 қосымшасы) өзгерiссiз қалады.
      3.4. Салымшының Шотына салымдарды Салымшының өзiнен басқа оның заңды өкiлдерi, оның жұмыс берушiсi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына және Банктiң iшкi құжаттарына сәйкес нотариат куәландырған салымды салуға сенiмхат негiзiнде өзге де жеке тұлғалар сала алады.
      Осы тармақта көрсетiлмеген өзге тұлғаларға салымды салуға рұқсат етiлмейдi.
      3.5. Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы бойынша салымды есептеу мерзiмi Шотқа ақша келiп түскен күннен басталады, мұндайда Шотты ашу және жабу күнi бiр күн деп саналады.
      3.6. Сыйақы сомасын және мемлекеттiң сыйлықақысын есептеудi қоса алғанда, Шот бойынша ақшаның қозғалысына байланысты операциялар Банктiң iшкi құжаттарына сәйкес оны Банкке ұсынған кезде Салымшының салым құжатының тиiстi бөлiмдерiнде көрсетiледi.
      3.7. Шығыс операцияларын тоқтата тұру, Шоттағы ақшаға тыйым салу және Салымшының Шотынан ақша сомасын мәжбүрлеп (Салымшының келiсiмiнсiз) алуды Банк Қазақстан Республикасының  заңдарында көзделген негiздер бойынша жүзеге асырады.
      3.8. Банк Салымшының Шотынан қате есептелген ақша сомасын акцептемеу тәртiбiмен (Салымшының келiсiмiнсiз) алуға құқылы.

  4. Салымдар бойынша мемлекеттің сыйлықақыларын
төлеу талаптары

      4.1. Мемлекеттiң сыйлықақысы Банкке республикалық бюджеттен жыл сайын бөлiнiп тұрады және оны Банк Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын Салымшының Шотына осы Шарттың талаптарына сәйкес жыл қорытындысы бойынша есептейдi.
      4.2. Банк тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына мемлекет сыйлықақысын Қазақстан Республикасының  заңдарында көзделген тәртiппен есептейдi.
      4.3. Сыйлықақымен ынталандыратын сома бiр жылғы ______ (______) айлық есептiк көрсеткiштен аспауы тиiс.
      Егер салым сомасы ______ (______) айлық есептiк көрсеткiштен асып кетсе, ынталандырылмаған қалған салым сомасын келесi жылы сыйлықақы есептелген кезде Банк қаржы рыноктары мен қаржылық операцияларды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлетті мемлекеттік орган және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi айқындаған тәртiппен есептейдi.
      4.4. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша жыл сайынғы сыйлықақы мөлшерi ынталандыратын салым сомасының ______ % (______) процентiн) құрайды.
      4.5. Мемлекет сыйлықақысы Банкке немесе республикалық бюджетке мынадай жағдайларда қайтарылады:
      1) Салымшы осы Шарттың және банктiк заем шартының талаптарын бұзған жағдайда;
      2) "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының және/немесе осы Шарттың нормаларын бұза отырып Салымшыға сыйлықақы төлеген жағдайда;
      3) Банктегi салымды жинақтау мерзiмi 5 (бес) жылдан кем болғанда осы Шартты мерзiмiнен бұрын бұзған жағдайда;
      4) Салымшының осы Шарт бойынша құқықтарды Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын тұлғаға берген жағдайда. Мұндайда мемлекеттiң сыйлықақысы одан әрi Салымшының Шотына есептелмейдi.
      4.6. "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда мемлекеттiң сыйлықақысы есептелмейдi және республикалық бюджетке қайтарылмайды.

  5. Тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй
заемын беру және өтеу талаптары

      5.1. Тұрғын үй заемы және жинақталған ақша сомасы (келiсiмдi сома) Салымшыға ұлттық валюта - теңгемен төменде көрсетiлген барлық талаптарды:
      1) осы Шарттың 1.2-тармағында айқындалған қажеттi ақша сомасын жинақтау;
      2) осы Шарттың 1.2-тармағында айқындалған жинақтау мерзiмiнiң аяқталуы (Салымшының Шотына салым түскен күннен бастап 3 (үш) жылдан кейiн);
      3) қаржы рыноктары мен қаржылық операцияларды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi айқындаған тәртiпке сәйкес Банк есептеген бағалау көрсеткiшi негiзiнде төлем кезегi келген кезде;
      4) Салымшы тұрғын үй заемына қажеттi қамтамасыз етудi ұсыну сақтағаннан кейiн ______ (______) ай iшiнде Салымшыға (тiкелей немесе Агент арқылы) төленедi.
      5.2. Тұрғын үй заемы осы Шарттың 6.2-тармағында көзделген сыйақы ставкасы бойынша берiледi, оның басталу мерзiмi тұрғын үй заемын берген күннен бастап есептеледi.
      5.3. Тұрғын үй заемы осы Шарттың 1.6-тармағында және Салымшы мен Банк арасында жасалған банктiк заем шартының талаптарында көрсетiлген мерзiмге және мақсатқа берiледi.
      Тұрғын үй заемы мақсат бойынша пайдаланылмаған кезде оны Банктiң талабы бойынша берешектi өтеу күнiн қоса алғанда тұрғын үй заемын пайдаланудың барлық уақыты үшiн екi есе мөлшерде есептелген сыйақы ставкасын төлей отырып, Банк көрсеткен мерзiмде Салымшы оны мерзiмiнен бұрын қайтарады.
      5.4. Салымшы осы Шарттың 5.1-тармағының талаптарын орындағанына қарамастан тұрғын үй заемын алудан бас тартқан жағдайда, оның мемлекет сыйлықақысын қоспағанда жинақталған қаражат сомасын алу құқығы болады.
      5.5. Салымшы жинақтау мерзiмi аяқталғанға дейiн Шарттың 1.2-тармағында белгiленген қажеттi ақша сомасы жинақталған жағдайда, Банктен аралық тұрғын үй заемын алуға құқылы.
      Аралық тұрғын үй заемын беру тәртiбiн тиiстi қамтамасыз етудi беру және Қазақстан Республикасының  заңдарында , Банктiң iшкi құжаттарында белгiленген талаптарды сақтау ескерiлген Салымшы мен Банк арасында жасалған банктiк заем шарты реттейдi.
      5.6. Аралық тұрғын үй заемы теңгемен, сыйақы ставкасы бойынша Салымшы мен Банк арасында жасалатын банктiк заем шартының талаптарында көзделген мерзiмге және мақсаттарға берiледi.
      5.7. Тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңдарына, Банктiң iшкi құжаттарына, Банк пен Салымшы арасында жасалған банктiк заем шартының талаптарына сәйкес берiледi.
      5.8. Тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын қамтамасыз ету ретiнде жылжымайтын мүлiк кепiлге салынғанда:
      1) кепiлдi бағалауды Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң берген тиiстi лицензиясы бар тәуелсiз баға берушi жүзеге асырады;
      2) кепiл ретiнде берiлген жылжымайтын мүлiктi Қазақстан Республикасының заңдарына және Банктiң iшкi құжаттарына сәйкес сақтандыру жүзеге асырылады. Мұндайда Банк пайда алушы болып табылады. 
      5.9. Тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтеу негiзгi борыш бойынша сыйақысы төленiп және берешектi өтеу кестесiне (банктiк заем шартына қосымша) сәйкес тек қана теңгемен жүргiзiледi.
      5.10. Тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтеген кезде оны айыппұл санкцияларын салмай, мерзiмiнен бұрын iшiнара немесе толық өтеуге жол берiледi.
      Тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын бiр жолғы төлем сомасы ______ (______) теңгеден кем болмаған жағдайда, мерзiмiнен бұрын iшiнара өтеуге жол берiледi. Мұндайда банктiк заем шартына қосымша келiсiм жасамай, берешектi өтеу кестесiн (банктiк заем шартына қосымша) қайта қарау жүзеге асырылады.
      5.11. Берешектi өтеу кестесi (банктiк заем шартының қосымшасы) өзгерген жағдайда, Банк ол өзгергеннен бастап ______ (______) операциялық күнi iшiнде Салымшыға берешектi өтеу кестесiнiң өзгергенi жөнiндегi ақпаратты жiбередi және берешектi өтеудiң жаңа кестесiн (банктiк заем шартының қосымшасын) қол қою үшiн Салымшыға бередi. Берешектi өтеудiң жаңа кестесiне тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша кезектi төлем салынғанға дейiнгi мерзiмнен кешiктiрмей қол қойылады. Кейiнiрек күнi қойылған берешектi өтеу кестесi төлемдер жасауға негiздеме болады, осы Шартқа қосымша ретiнде қолданылады және берешектi өтеудiң жаңа кестесiне қол қойылған күннен бастап күшiн жоятын берешектi өтеудiң бұрынғы кестесiн алмастырады.
      5.12. Салымшы алған тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтегенде Салымшының мiндеттемелерiн үшiншi тұлғалардың орындауына болады.
      5.13. Салымшының тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы негiзгi борышты және ол (олар) бойынша сыйақыны осы Шарттың немесе банктiк заем шартының талаптарына сәйкес өтеуi Салымшының кез қолма-қол және/немесе қолма-қол жасалмайтын тәртiппен Агентке және/немесе Банкке (Банктiң және/немесе Агенттiң кассасына салынатын) не Қазақстан Республикасының заңдарына, осы Шартқа және банктiк заем шартына қайшы келмейтiн басқа жолдармен мынадай кезектiлiк:
      1) тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын пайдаланғаны үшiн сыйақы сомасы;
      2) тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша негізгi борыш сомасы бойынша жүргiзiледi.
      5.14. Салымшы осы Шарттың және/немесе банктiк заем шартының талаптарын бұзғанда, Салымшының пайдасына түсетiн сомалар мынадай кезектiлiкпен:
      - бiрiншi кезекте - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекет сыйлықақысының сомасына;
      - екiншi кезекте - Банктiң орындауды алу бойынша шығасыларына, тұрақсыздық айыбына (өсiмпұлға, айыппұлға), мерзiмi өткен орындауға, ойдағыдай орындалмаған мiндеттемеге;
      - үшiншi кезекте - тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын пайдаланғаны үшiн сыйақы сомасына;
      - төртiншi кезекте - тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша негiзгi борыш сомасын өтеуге бөлiнедi.
      5.15. Тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын және ол (олар) бойынша сыйақыны өтеу күнi болып берешектi өтеу кестесiне (банктiк заем шартының қосымшасына) сәйкес Банктiң (және/немесе Агенттiң) шотына немесе кассасына соңғы жарна (төлем) келiп түскен күн есептеледi.

  6. Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салым және
тұрғын үй заемы бойынша сыйақы ставкалары

      6.1. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салым бойынша сыйақы ставкасы осы Шарт бойынша жылдық ______ % (процент) құрайды және осы Шарттың барлық қолданылу мерзiмi iшiнде өзгерiссiз қалады.
      6.2. Осы Шартқа және банктiк заем шартына сәйкес тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салым бойынша сыйақы ставкасы жылдық ______ % (______ процент) құрайды және осы Шарттың барлық қолданылу мерзiмi iшiнде өзгерiссiз қалады.
      6.3. Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы ставкасының мөлшерi тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салым бойынша сыйақы ставкасынан жылдық ______ % (______ процент) артық болмайды.

  7. Жинақталған ақша сомасын және/немесе тұрғын
үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын
кепілге беру талаптары

      7.1. Салымшы осы Шарт бойынша жинақталған ақша сомасын және/немесе тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын алу құқықтарын басқа тұлғаға кепiлге берген кезде мынадай талаптарды сақтауы тиiс:
      1) осы Шарт бойынша құқықтарды Банктiң жазбаша келiсiмiмен кепiлге беруге болады;
      2) осы Шарт бойынша құқықтар кепiл шарты жазбаша нысанда жасалған күннен бастап берiлдi деп есептеледi;
      3) Салымшы кепiл туралы шарт жазбаша нысанда жасалған күннен бастап ______ (______) операциялық күн iшiнде банкке құқықтардың берiлгендiгі жөнiнде хабар бередi;
      4) кепiл шарты бойынша мiндеттеменiң орындалуы басталғанға дейiн Салымшы осы Шарттың талаптарында және/немесе банктiк заем шартында көзделген мiндеттемелердi орындаудан босатылмайды;
      5) кепiл ұстаушы Банктiң осы Шарт бойынша мiндеттемелерiнiң осы Шартта көзделген мөлшерде және мерзiмде орындалуын талап етуiне болады;
      6) егер кепiлде тұрған осы Шарт бойынша құқықтар басқа талаптарды қамтамасыз етуге берiлген тағы бiр кепiлдiң (қайта салынған кепiл) мәнi болса, кейiнгi кепiл ұстаушының талаптары алдыңғы кепiл ұстаушылардың талап етуiнен кейiн кепiл мәнiнiң құнынан қанағаттандырылады. Мұндайда егер алдыңғы кепiл шартында тиым салынбаған болса және тeк қана Банктің жазбаша келiсiмiмен қайта кепiлге жол берiледi;
      7) кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеме тоқтатылғанда, кепiл тоқтатылады.

  8. Сыйақы және мемлекеттің сыйлықақысын
есептеу тәртібі

      8.1. Банктiң салым және/немесе тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы бойынша есептейтiн сыйақысын есептегенде, бiр жыл 360 (үш жүз алпыс) күнге, бiр ай 30 күнге тең деп алынады. Сыйақы салым орналастырудың және/немесе тұрғын үй заемын пайдаланудың және/немесе аралық тұрғын үй заемын пайдаланудың нақты күн санына есептеледi.
      8.2. Салым бойынша мемлекеттiң сыйлықақысын есептегенде, есептеуге Шоттағы есептi жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қалдық алынады.
      8.3. Салым бойынша сыйақы есептеу Салымшыға Банкте шот ашылған күннен және Шотқа ақша келiп түскен бастап жүргiзiледi. Салым бойынша сыйақы жыл сайын салынған салымның әрбiр сомасына оның Банкте нақты сақталу мерзiмiне қарай жеке есептеледi.
      8.4. Салымшының Шоты бойынша шығыс операцияларын уақытша тоқтату немесе Шоттағы ақшаны қамауға алу кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, Банк Шот бойынша бұл операциялар уақытша тоқтатылған уақытқа сыйақы есептемейдi.

  9. Комиссиялық алым мөлшері және шарт жасаған
кездегі оны төлеу тәртібі

      9.1. Банктiң комиссиялық алымы ______ (______) теңгенi құрайды және Салымшы оны осы Шартқа қол қойғанда төлейдi.
      9.2. Осы Шартты жасаудан бас тартқан кезде, Банк комиссиялық алымды қайтармайды.

  10. Тараптардың жауапкершілігі

      10.1. Тараптар Шарт бойынша өзiне қабылдаған мiндеттемелерiн орындамаған не тиiсiнше орындамаған жағдайда, кiнәлi Тарап Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес жауапкершiлiкте болады.
      10.2. Салымшы осы Шарттың 5.1-тармағының талаптарын орындаған кезде Банк тұрғын үй заемын берудi кешiктiрген жағдайда және Шарт бойынша құқықтарды Салымшы басқа тұлғалардың пайдасына берген немесе кепiлге берген жағдайда, Банк Салымшыға тұрғын үй заемын беру күнiн қоса алғанда әрбiр кешiктiрiлген жұмыс күнi үшiн тұрғын үй заемы сомасының ______ % (______ процент) мөлшерiнде өсімпұл төлейді.
      Мұндайда Салымшы жинақталған ақша сомасын талап еткен жағдайда, осы Шарттың қолданылуы және өсiмпұлдың есептелуi тоқтатылады, ал Банк оған Салымшының жазбаша өтiнiшi келiп түскен күннен бастап 5 (бес) операциялық күнi iшiнде оған жинақталған ақша сомасын төлеуге мiндеттi.
      10.3. Банк Салымшыға жинақталған ақша сомасын берудi кешiктiрген жағдайда, Банк Салымшыға салым беру күнiн қоса алғанда әрбiр кешiктiрiлген операциялық күн үшiн жинақталған ақшаның берiлмеген сомасының ______ % (______ процент) мөлшерiнде өсiмпұл төлейдi.
      10.4. Салымшы тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтеудi кешiктiрген жағдайда, ол Банкке Салымшының тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтеу күнiн қоса алғанда әрбiр кешiктiрiлген операциялық күн үшiн өтелмеген тұрғын үй заемы және/немесе аралық тұрғын үй заемы сомасы қалдығының ______ % ______ (______ процент) мөлшерiнде өсiмпұл төлейдi.
      10.5. Салымшы тұрғын заемын, ол бойынша есептелген сыйақыны есептей отырып, және/немесе мемлекет сыйлықақысын қайтаруды кешiктiрген жағдайда, ол Банкке Салымшының тұрғын үй заемын және/немесе аралық тұрғын үй заемын өтеу күнiн қоса алғанда әрбiр кешiктiрiлген операциялық күн үшiн тұрғын заемының ол бойынша есептелген сыйақыны есептей отырып, және/немесе мемлекет сыйлықақысының қайтарылмаған сомасының ______ % (______ процент) мөлшерiнде өсiмпұл төлейдi.
      10.6. Тұрақсыздық айыбының (өсiмпұлдың, айыппұлдың) сомасын төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындаудан босатпайды.

  11. Төтенше жағдай

      11.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшiн, егер ол дүлей күштiң: су тасқыны, зiлзала, табиғи апат, қоршауда қалу, ереуiл, әскери iс-қимылдар, террорлық актiлер және Тараптар күнi бұрын болжап бiле алмайтын осыған ұқсас жағдайлардың және осы Шарттың орындалуына тiкелей әсер еткен басқа да жағдайлардан болса, жауапкершiлiктен босатылады. Дүлей күштiң әсерiне ұшыраған Тараптың мiндеттемелердi орындау мерзiмi осындай жағдайлар орын алған кезеңге ұзартылады.
      11.2. Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауға мүмкiндiгі жоқ Тарап дереу, бiрақ ______ (______) жұмыс күнiнен кешiктiрмей Шарттың 11.1-тармағында көрсетiлген жағдайлардың басталғаны және тоқтатылғаны туралы екiншi Тарапқа хабарлауға (жазбаша немесе ауызша) мiндеттi.
      11.3. Егер Шарттың 11.1-тармағында көрсетiлген жағдайлар ______ (______) айдан астам уақытқа созылатын болса, онда Тараптар осы Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн әрi қарай орындаудан бас тартуға құқылы.
      Мұндайда Тараптардың ешқайсысының екiншi Тараптан қандай да болмасын шығынның орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ.

  12. Банктің қызметі тоқтатылған жағдайда, салымшыға
ақшаны қайтарудың тәртібі мен талаптары

      12.1. Банктiң қызметi тоқтатылған жағдайда, Салымшыға ақшаны қайтарудың тәртiбi мен талаптары Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен айқындалады.
      12.2. Салымға "Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттерiне) кепiлдiк беру (сақтандыру) қоры" АҚ (бұдан әрi - Қор) кепiлдiк берген (сақтандырған). Банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда, салым бойынша өтемақы Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртiппен төленедi. 
      12.3. Қор Салымшыға өтемақы төлеген жағдайда, Қор төленген өтемақы сомасы мөлшерiнде Банкке керi талап ету құқығына ие болады.

  13. Құпиялылық

      13.1. Осы Шарттың талаптары енгiзiлген құпия ақпарат, сондай-ақ Тараптардың бiрiне берiлетiн барлық ақпарат (құжаттар, мәлiметтер) оның жазбаша келiсiмiнсiз, Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заң актiлерiнде белгiленген не осыған уәкiлеттiк берiлген мемлекеттік органдардың ресми сұратуларын қоспағанда, осы Шарт мерзiмiнiң аяқталуына қарамастан қандай да болмасын өзге тарапқа жария етiлмейдi.

  14. Дауларды қарау тәртібі

      14.1. Тараптар Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындау барысында туындаған келiспеушiлiктердi соттан тыс тәртiппен шешу үшiн барлық қажеттi шараларды қабылдауға мiндеттi.
      14.2. Тараптар келiсiмге келмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес сотта қаралады.

  15. Шарттың қолданылу мерзімі

      15.1. Осы Шарт салым сомасы Банкке түскен күннен бастап күшiне енедi және Тараптар Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн толық орындағанға дейiн қолданылады.

  16. Шарттың мазмұнын өзгерту және оны бұзу талаптары

      16.1. Осы Шарт салым бойынша және тұрғын үй заемын пайдаланғаны үшiн сыйақы ставкасын қоспағанда өзгертiлуi, толықтырылуы, мерзiмi ұзартылуы, сондай-ақ Тараптардың келiсiмi бойынша бұзылуы мүмкiн.
      16.2. Шартқа осы Шарттың талаптарында баяндалған жағдайларды қоспағанда, барлық өзгерiстер мен толықтырулар қосымша келiсiммен ресiмделедi және Банктiң уәкiлеттi өкiлдерi мен Салымшы қол қояды.
      16.3. Осы Шарт Салымшының бастамасымен мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде, оған салымның негiзгi сомасы және ол бойынша есептелген сыйақы, сондай-ақ мемлекеттік сыйлықақы (салымды 5 (бес) жылдан астам жинақтаған кезде) төленедi.
      16.4. Агентi басқа тұлғамен ауыстырған кезде осы Шартты қайта жасау талап етiлмейдi. Агенттiң барлық құқықтары мiндеттемелерi жаңа заңды тұлға-Агентке жаңа Агент пен Банк арасында жасалған Агенттiк келiсiмнiң талаптарына сәйкес өтедi. Мұндайда Банк пен Агент Салымшыға Агент ауыстырылған күннен бастап ______ (______) операциялық күн iшiнде Агенттiң ауыстырылғаны туралы хабарлайды.

  17. Басқа да талаптар

      17.1. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша өз құқықтары мен мiндеттемелерiн толығымен де, iшiнара да екiншi Тараптың алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз кiмге де болмасын беруге құқығы болмайды.
      17.2. Шарт заң күшi бiрдей төрт дана етiп жасалды: мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде екi данадан. Осы ретте әрбiр Тарапқа мемлекеттiк және орыс тілдерiндегi бiр-бiр данасы берiледi.
      17.3. Шарттың мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi мәтiндерi сәйкес келмеген жағдайда, басымдық орыс тiлiндегi мәтiнiне берiледi.
      17.4. Тараптардың бiрi қайта құрылған (қайтыс болған) жағдайда, осы Шарт бойынша құқықтары мен мiндеттерi тоқтатылмайды және Тараптардың заңды мұрагерлерiне (мұрагерлерiне) көшедi.
      17.5. Салымдарды енгiзу кестесi осы Шарттың ажырамас бөлiгi болып табылады.

  18. Тараптардың мекен-жайы, деректемелері
және қолдары

Банк:                           Салымшы:
___________________________     аты-жөнi _________________________
___________________________     __________________________________
___________________________     __________________________________
     (мекен-жайы)                          (мекен-жайы)
                                Жеке басын куәландыратын құжат
___________________________     __________________________________
Кopp. шоты ________________     __________________________________
коды ______________________     __________________________________
CTH  ______________________     CТН ______________________________

Банктiң атынан                  Салымшы
_________________________       ______________________________
       (қолы)                              (қолы)
м.о.

Тұрғын үй құрылысы    
жинақ ақшасы туралы   
шарттың үлгі нысанына  
қосымша         

Салымдар салу кестесі

___________________________________________________________
р/с N     !Жарналар салынған күн !   Жарналар сомасы
          !______________________!
          !жылдар  !  айлар      !
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Барлығы
___________________________________________________________

      Банктің атынан               Салымшы

      _________ ___________        ________________

      ________