Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 маусымдағы N 797 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 20 желтоқсан N 1336

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 маусымдағы N 797 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 21, 268-құжат) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасында:
      "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасының паспорты" деген 1-бөлiмде:
      "Қаржыландыру көзi және көлемi" деген жолдағы "114,47" деген сан "112,47" деген санмен ауыстырылсын;
      "Қажеттi ресурстар мен оларды қаржыландыру көздерi" деген 6-бөлiмде:
      екiншi абзацтағы "114,47" деген сан "112,47" деген санмен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацтағы "35" деген сан "34" деген санмен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацтағы "35" деген сан "34" деген санмен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары" деген 8-бөлiм осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2002 жылғы 20 желтоқсандағы   
N 1336 қаулысына қосымша    

8. Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың
2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасын
iске асыру жөнiндегi
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

------------------------------------------------------------------
Р/с!   Іс-шара    ! Аяқтау  !Орындалуына!Орындау!Қаржылан.! Көзі
N !              ! нысаны  !жауаптылар !мерзімі!дырудың  !
   !              !         !           !       !болжамды !
   !              !         !           !       !шығыстары!
------------------------------------------------------------------
1       2             3          4         5         6        7
------------------------------------------------------------------
1.  Қазақстан Рес. Қазақстан Қазақстан   2001        -
    публикасы Ұлт. Республи. Республика. жылдың
    тық мұрағат    касының   сы Мәдени.  IV
    қорының құжат. Үкіметі   ет, ақпарат тоқсаны
    тар көшірмеле. қаулысы.  және қоғам.
    рінің Мемле.   ның       дық келісім
    кеттік сақтан. жобасы    министрлі.
    дыру қоры ту.            гінің Мұра.
    ралы ережені             ғаттар мен
    әзірлеу                  құжаттаманы
                             басқару
                             жөніндегі
                             комитеті

2.  Қазақстан Рес. Бұйрық    Мұрағаттар  2001        -
    публикасының             мен құжат.  жылдың
    мемлекеттiк              таманы бас. ІІІ
    ұйымдарында              қару жөнін. тоқсаны
    құжаттаудың              дегі комитет
    және құжатта.
    маны басқару.
    дың үлгi
    ережесiн
    әзiрлеу

3.  Ұлттық мұрағат Қазақстан Мұрағаттар  2004        -
    қорының құжат. Республи. мен құжат.  жылдың
    тарын Қазақ.   касының   таманы      І тоқсаны
    стан Республи. Үкіметі   басқару
    касынан тысқа. қаулысы.  жөніндегі
    ры жерге әкету ның       комитет
    тәртiбi туралы жобасы
    eреженi
    әзiрлеу

4.  Қазақстан Рес. Бұйрық    Мұрағаттар  2001        -
    публикасы Ұлт.           мен құжат.  жылдың
    тық мұрағат              таманы      IV
    қорының мұра.            басқару     тоқсаны
    ғаттық қорла.            жөніндегі
    рын және                 комитет
    құжаттарын
    аса құнды
    тарихи-мәдени
    мұра объектi.
    лерiне жат.
    қызу тәртiбi
    туралы eреженi
    әзiрлеу

5.  Қазақстан Рес. Бұйрық    Мұрағаттар  2001 ж.-     -
    публикасы Ұлт.           мен құжат.  2005 ж.
    тық мұрағат              таманы
    қорының құжат.           басқару
    тарын құжаттау,          жөніндегі
    сақтау, өңдеу,           комитет
    есепке алу мен
    пайдалану жө.
    нiндегi мемле.
    кеттiк, салалық
    стандарттар,
    техникалық
    шарттар әзiрлеу

6.  Ведомстволық   Норматив. Мұрағаттар  2001        -
    мұрағаттарда   тік       мен құжат.  жылдың
    жұмыс iстеудiң құқықтық  таманы      IV
    негiзгi        кесім     басқару     тоқсаны
    ережелерiн               жөніндегі
    әзiрлеу                  комитет

7.  Мемлекеттiк    Бұйрық    Мұрағаттар  2001        -
    ұйымдардың               мен құжат.  жылдың
    қызметiнде               таманы      IV
    құралатын                басқару     тоқсаны
    үлгі құжаттар.           жөніндегі
    дың, оларды              комитет
    сақтаудың
    мерзiмдерi
    көрсетiлген
    тiзбесiн
    әзiрлеу

8.  Мемлекеттік    Норматив. Мұрағаттар  2002        -
    мұрағаттардың  тік       мен құжат.  жылдың
    сақтап отырған құқықтық  таманы      IІ
    құжаттарының   кесім     басқару     тоқсаны
    көлемiне қарай           жөніндегі
    қызметкерлерi            комитет
    штаттық саны.
    ның норматив.
    терiн әзiрлеу

9.  Саланы қазiргi Қазақстан Қазақстан   Жыл     2002 ж. - Респуб.
    заманғы өрт    Республи. Республика. сайын   8,37 млн. ликалық
    сөндiру, өрт   касының   сы Мәдени.  желтоқ. теңге     бюджет
    және күзет     Үкіметіне ет, ақпарат сан     2003 ж. -
    дабыл бергiш.  есеп      және қоғам.         10,9 млн.
    терi, темпе.             дық келісім         теңге
    ратуралық-               министрлігі         2004 ж. -
    ылғалдылық               Мұрағаттар          12,6 млн.
    режимдерiн               мен құжат.          теңге
    бақылау және             таманы бас.         2005 ж.
    сақтау, оның             қару жөнін.         4,8 млн.
    iшiнде конди.            дегі комитет        теңге
    ционер және
    желдеткiш
    жүйелерiмен
    және құралда.
    рымен;
    көшiргiш-
    көбейткiш
    және микро.
    фильмдейтiн
    техникамен,
    стеллаж жаб.
    дығымен жарақ.
    тауды ұйымдас.
    тыру
 
10. Қазақстан Рес. Қазақстан Қазақстан   2001 ж. 2002 ж. - Респуб.
    публикасы Ұлт. Республи. Республика. -2005 ж. 2,0 млн. ликалық
    тық мұрағат    касының   сы Мәдени.  IV тоқ. теңге     бюджет
    қорының құжат. Үкіметіне ет, ақпарат саны    2003 ж. -
    тар көшірмеле. есеп      және қоғам.         1,5 млн.
    рінің Мемле.             дық келісім         теңге
    кеттік сақтан.           министрлігі         2004 ж. -
    дыру қорын құру          Мұрағаттар          2,5 млн.
                             мен құжат.          теңге
                             таманы бас.         2005 ж. -
                             қару жөнін.         2,5 млн.
                             дегі комитет        теңге

11. Мәтiнi өшуге   Қазақстан Қазақстан   2002 ж.     -
    айналған құ.   Республи. Республика. -2005 ж.
    жаттарды қал.  касының   сы Мәдениет IV
    пына келтiру   Үкіметіне ақпарат     тоқсаны
    және жаңа      есеп      және
    жеткiзушiдегi            қоғамдық
    аса құнды құ.            келісім
    жаттардың сақ.           министрлігі
    тандыру қорын            Мұрағаттар
    жасау жөнiндегi          мен
    компьютерлiк             құжаттаманы
    технологияларды          басқару
    енгiзудi жүзеге          жөніндегі
    асыру                    комитет

12. Қазақстан      Бұйрық    Мұрағаттар  2005        -
    Республикасы.            мен құжат.  жылдың
    ның тәуелсiз.            таманы      І
    дiгi кезеңiн.            басқару     тоқсаны
    дегi мемлекет.           жөніндегі
    тiк мұрағат.             комитет
    тардың жүйелi
    тiзiмдемеле.
    рiне құжатты
    ақпараттарды
    жiктеу
    схемасын
    әзiрлеу

13. Қызметiнiң     Қазақстан Мұрағаттар  2001 ж.     -
    негiзгi        Республи. мен құжат.  -2005 ж.
    бағыттары      касының   таманы      IV
    бойынша авто.  Үкіметіне басқару     тоқсаны
    маттандырылған есеп      жөніндегі
    мұрағатты тех.           комитет
    нологияларды
    әзiрлеу және
    енгiзу:
    электронды
    құжат айна.
    лымын ұйымдас.
    тыру;
    мұрағат қор.
    ларын есепке
    алу;
    құжаттардың
    физикалық
    сақталуын
    қамтамасыз
    етудi бақылау;
    мұрағаттық
    құжаттарды
    пайдалануды
    есепке алу;
    жинақтау
    көздерi
    мекемелерiнiң
    тiзiмiн
    жүргiзу;
    ғылыми-анық.
    тамалық
    аппарат
    жүргiзу

14. Мұрағат        Бұйрық    Мұрағаттар  2001    2002 ж. - Респуб.
    қызметiнiң WЕВ           мен         жылдың  0,5 млн.  ликалық
    -парағын                 құжаттаманы IV      теңге     бюджет
    дайындау                 басқару     тоқсаны 2004 ж. -
                             жөніндегі           0,5 млн.
                             комитет             теңге

15. Шетел мемлеке. Қазақстан Қазақстан   Жыл     2002 ж. - Респуб.
    ттерiнiң мұра. Республи. Республика. сайын   9,2 млн.  ликалық
    ғаттарынан     касының   сы Мәдениет,        теңге     бюджет
    Қазақстан Рес. Үкіметіне ақпарат және        2003 ж. -
    публикасы үшiн есеп      қоғамдық            8,8 млн.
    тарихи және              келісім             теңге
    мәдени құнды.            министрлігі         2004 ж. -
    лығы бар құжат.          Мұрағаттар          12,0 млн.
    тарды (көшiрме.          мен құжат.          2005 ж. -
    лерiн) iздестi.          таманы              9,5 млн.
    ру мен сатып             басқару             теңге
    алу жөнiндегi            жөніндегі
    шараларды                комитет
    жүзеге асыру

16. Жаңа жеткiзу.   Бұйрық   Қазақстан    2001 - 2003 ж. - Респуб.
    шiлерге дыбыс.           Республика.  2005   11,5 млн. ликалық
    тық-бейнелiк             сы Мәдениет, жж.    2004 ж. - бюджет
    құжаттамаларды           ақпарат             3,6 млн.
    көшiру жөнiн.            және                теңге
    дегi ұйымдас.            қоғамдық            2005 ж. -
    тырушылық-               келісім             3,2 млн.
    техникалық iс            министрлігі         теңге
    -шараларды               Мұрағаттар
    iске асыруға             мен құжат.
    кiрiсу                   таманы
                             басқару
                             жөніндегі
                             комитет

17. Құжаттарды,    Бұйрық    Мұрағаттар  2002 -      -
    мемлекеттiк              мен құжат.  2005
    оның iшiнде              таманы      жж.
    электронды               басқару
    жеткiзгiштерде           жөніндегі
    сақтауға iрiк.           комитет
    теудiң теория.
    сы мен практи.
    касы бойынша
    әдiстемелiк
    құралдар
    әзiрлеу

18. Республикалық  Қазақстан Мұрағаттар  Жыл     2002 ж. - Респуб.
    және аймақтық  Республи. мен құжат.  сайын   2,4 млн.  ликалық
    ғылыми-        касының   таманы      желтоқ. теңге     бюджет
    практикалық    Үкіметіне басқару     сан     2003 ж. -
    конференция.   есеп      жөніндегі           0,8 млн.
    лар, семинар.            комитет             теңге
    лар, көрмелер                                2004 ж. -
    өткiзудi                                     1,5 млн.
    ұйымдастыру                                  теңге
                                                 2005 ж. -
                                                 0,8 млн.
                                                 теңге

19. Мұрағат iсi,   Қазақстан Қазақстан   Жыл     2003 ж. - Респуб.
    құжаттану және Республи. Республика. сайын   0,5 млн.  ликалық
    археография    касының   сы Мәдени.  желтоқ. теңге     бюджет
    саласында      Үкіметіне ет, ақпарат сан     2004 ж. -
    мамандар       есеп      және қоғам.         1,3 млн.
    даярлауды,               дық келісім         теңге
    мемлекеттiк              министрлігі         2005 ж. -
    мұрағаттардың,           Мұрағаттар          1,2 млн.
    ұйымдардың               мен құжат.          теңге
    мұрағаттық               таманы
    және iс                  басқару
    жүргiзу қызметi          жөніндегі
    қызметкерлер.            комитет
    iнiң бiлiктi.
    лiгiн артты.
    руды Қазақстан
    Республикасының
    жоғары оқу
    орындары,
    ғылыми орта.
    лықтары арқылы
    ұйымдастыру

20. Мұрағат iсi    Қазақстан Мұрағаттар  2001 ж.     -
    саласындағы    Республи. мен құжат.  -2005 ж.
    халықаралық    касының   таманы      IV
    ынтымақтастық  Үкіметіне басқару     тоқсаны
    жөнiндегi      есеп      жөніндегі
    шарттар мен              комитет
    келiсiмдердi
    iске асыруды
    жалғастыру
------------------------------------------------------------------