2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429

      РҚАО-ның ескертуі: ~P021429 қаулысын  қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 640, 641, 642, 643, 644, 645-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына        
640 қосымша          

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттік бағдарлама әкiмшісi

2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығындар"
001 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37474 мың теңге (отыз жетi миллион төрт жүз жетпiс төрт мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi Заңының 1-30-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттігiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 18 қыркүйектегi N 1031 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы .
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оған жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету және материалдық-техникалық базасын нығайту. <*>
      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттігінің аппаратын ұстау, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнiң МҚСБ ғимаратына қызмет көрсету және оны ұстау, жабдық сатып алу және жарақтандыру. <*>
      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
р/н!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның!Бағдарламаны іске! Іске  !  Жауапты
 N !дар.!бағ.!   атауы     !асыру жөніндегі  ! асыру !орындаушылар
   !ла. !дар.!             !іс-шаралар       !мерзімі!
   !ма. !ла. !             !                 !       !
   !ның !ма. !             !                 !       !
   !коды!ның !             !                 !       !
   !    !коды!             !                 !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2 ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1   001  001  Әкiмшiлiк     41 бiрлiк штат     жыл    Қазақстан
              шығындар      санының лимит      ішінде Республика.
                            шегіндe Қазақстан         сының
                            Республикасының           Мемлекеттік
                            Мемлекеттiк сатып         сатып алу
                            алу жөніндегi             жөніндегі
                            агенттiгiнің              агенттігі
                            аппаратын ұстау.
                            Агенттiктiң ғима-
                            ратына қызмет
                            көрсету және оны
                            ұстау.
                            Агенттiктiң әкiмшiлiк
                            -шаруашылық қызметiн
                            қамтамасыз ету.
                            Қазақстан Республика-
                            сының Мемлекеттiк
                            сатып алу жөнiндегi
                            агенттiгiнiң МҚСБ
                            жабдығын сатып алу,
                            құру және жарақтандыру.<*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөнiндегi агенттiгiне жүктелген функциялардың сапалы және уақытылы орындалуы және материалдық-техникалық, оның iшiнде мемлекеттiк құпияларды құрайтын рұқсат етілмеген қол жетiмдiлікті шектеу мен оның жолын кесу мақсатында жарақтандыру. <*>
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына        
641 қосымша          

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттік бағдарлама әкiмшісi

2003 жылға арналған
010 "Республикалық деңгейде кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру
және қайта даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 220 мың теңге (екi жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңының 3 бабы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттігiнің мәселелерi" 2002 жылғы 18 қыркүйектегi N 1031 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiнің қызметтiк мiндеттерiн оңтайлы орындау үшiн және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн кәсiби қызметтегi салада қойылатын білiктілiк талаптарға сәйкес бiлiмдiк программалар бойынша шеберлiк және дағды практикалық бiлiмдi және теоретикалық бiлiмдердi жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық деңгейде мемлекеттік қызметшiлердiң біліктілiк деңгейiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
р/н!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның!Бағдарламаны іске! Іске  !  Жауапты
 N !дар.!бағ.!   атауы     !асыру жөніндегі  ! асыру !орындаушылар
   !ла. !дар.!             !іс-шаралар       !мерзімі!
   !ма. !ла. !             !                 !       !
   !ның !ма. !             !                 !       !
   !коды!ның !             !                 !       !
   !    !коды!             !                 !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2 ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1   010       Мемлекеттiк   Бекiтiлген бiлiк. жыл     Қазақстан
              қызметшiлер.  тiлiктi арттыру   ішінде  Республика.
              дің деңгейiн  жоспар бойынша            сының
              арттыру       оның iшінде               Мемлекеттік
                            мемлекеттiк тiлге         сатып алу
         005  Кадрларды     оқыту қызметтердi         жөніндегі
              қайта даярлау сатып алу.                агенттігі
              және бiлiк.   Бiлiктiлiгiн
              тiлiк         арттыру
              деңгейiн      курстарынан өтетiн
              арттыру       қызметшілердің
                            жартыжылдық көлемi
                            41 кiсi.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк ресурстарының мүмкiндiктерiне және қазiргi заманның экономикалық жағдайларына сәйкес, мемлекеттiк қызметтiк талаптарына сәйкес келетiн сапалы оқыту жүйенi құру мен дамыту жолдарымен мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына        
642 қосымша          

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттік бағдарлама әкiмшісi

2003 жылға арналған
"Мемлекеттiк сатып алудың мониторингiн жүргiзу және
ақпараттық қамтамасыз ету" 033 республикалық бюджеттiк
бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 19 312 мың теңге (он тоғыз миллион үш жүз он екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алу жүйесiн дамытудың 2001-2004 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1605 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік мекемелер үшiн мемлекеттiк туралы хабарландыруларды және ақпараттық материалдарды ортақты, ақысыз баспаға шығару мемлекеттiк сатып процесстiң жариялылығын және бюджеттiк қаражатты үнемдеуге қамтамасыз етедi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшілерiмен жүргiзiлетiн мемлекеттiк сатып алу туралы хабарландырулар мен Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi бюллетеньдi шығару (формат А3-газет үлгiсi).
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
р/н!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның!Бағдарламаны іске! Іске  !  Жауапты
 N !дар.!бағ.!   атауы     !асыру жөніндегі  ! асыру !орындаушылар
   !ла. !дар.!             !іс-шаралар       !мерзімі!
   !ма. !ла. !             !                 !       !
   !ның !ма. !             !                 !       !
   !коды!ның !             !                 !       !
   !    !коды!             !                 !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2 ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1   033       Мемлекеттiк   1. Апта iшiнде 2   жыл    Қазақстан
              сатып алудың  реттен кем емес    ішінде Республика.
              мониторингiн  мерзiмдi басылымы         сының       
              жүргiзу және  2003 жылғы 1 қаң-         сатып алу
              ақпараттық    тардан бастап 1 қа-       жөніндегі
              қамтамасыз    рашаға дейін уақыт        агенттігі
              ету           кезеңінде 10 000
                            экземпляр 2003
                            жылғы қарашада,
                            желтоқсанда 30 000
                            экземпляр                         
                            Мемлекеттік
                            болатын мемлекеттiк      
                            сатып алу туралы         
                            хабарландырулар          
                            мен Мемлекеттiк
                            сатып алу жөніндегi
                            бюллетень шығаруды
                            ұйымдастыру <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.13. N 1262 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сатып алу процессiн әйгiлеуге қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк сатып алу туралы хабарландыруларды ортақты басылымға шығаруға және ақпараттық материалдарды уақытылы және сапалы қамтамасыз ету, бұл орайда мемлекеттік мекемелер үшін олар ақысыз негiзінде, мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлі акционерлiк қоғамдар, сондай-ақ олармен қосылма заңды тұлғалар үшiн қазiргi уақыттағы бағалардан төмен көрсеткiшпен ақылы негiзiнде, қорытындысында осы бюджеттiк бағдарламаны қабылдау бюджеттiк қаражатты үнемдеудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына        
643 қосымша          

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттік бағдарлама әкiмшісi

2003 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi
агенттiгiнің ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу"
500 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9 659 мың теңге (тоғыз миллион алты жүз елу тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алу жүйесiн дамытудың 2001-2004 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1605 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Мемлекеттiк сатып алудың мониторингi" ақпараттық жүйелерiнің жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, техникалық қолдану мен сүйемелдеу және байланыс арналарын ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық жүйенi сүйемелдеу, әкiмшілендiру және қолдау; есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының, телекоммуникациялық желiнің, жүйенің жергiліктi есептеу желiлерiнің жүйелiк-техникалық қызмет көрсетуiн жүзеге асыру, есептеу желiнің ақпараттық қауіпсiздiгiн және ақпараттық қорғауды қамтамасыз ету, оның iшiнде жабық ақпаратты өңдеу кезінде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнің Web-серверiн сүйемелдеу; есептеу құралдарды және жабдықтарды қоса бөлшектермен және шығыс материалдармен қамтамасыз ету, ақпаратты берудiң телекоммуникациялық қызмет көрсетудi, электрондық поштаны, Интернет желiсiмен телекоммуникациялық жабдықтаудың сатып алуды сапалы және уақытылы алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
р/н!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның!Бағдарламаны     ! Іске  !  Жауапты
 N !дар.!бағ.!   атауы     !(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар
   !ла. !дар.!             !ны) іске асыру   !мерзімі!
   !ма. !ла. !             !жөніндегі        !       !
   !ның !ма. !             !іс-шаралар       !       !
   !коды!ның !             !                 !       !
   !    !коды!             !                 !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2 ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1   500       Қазақстан     1. Интернет        жыл    Қазақстан
              Республикасы  желiсінде Мемле.   ішінде Республика.
              Мемлекеттiк   кеттiк сатып алу          сының
              сатып алу     жөніндегi агент.          Мемлекеттік
              жөнiндегi     тiгiнің Web-сер.          сатып алу
              агенттігінің  верiн сүйемелдеу          жөніндегі
              ақпараттық    жөніндегi қызмет.         агенттігі
              жүйелерiн     терді сатып алу
              сүйемелдеу    2. Ақпараттық
                            жүйелердi
                            сүйемелдеу
                            жөніндегi
                            ақпараттық-есептеу
                            және әкімшiлендіру
                            қызметтердi сатып
                            алу (5-ақпараттық
                            жүйе)
                            3. Ақпараттық
                            жүйелерiн комплекс.
                            тік енгізу үшiн
                            консультациялық
                            қызметтердi сатып
                            алу
                            4. Ақпараттық
                            жүйелердiң ақпараттық
                            қауіпсiздігiн
                            қамтамасыз ету
                            5. Есеп құралдарды
                            және жабдықтарды
                            қосалқы бөлшектермен,
                            шығыс материалдармен
                            қамтамасыз ету
                            (41 - компьютер,
                            25 - принтер, 4 -
                            сервер)
                            6. VPDN желiсiмен
                            және Интернет
                            желiсi қызметтерiн
                            сатып алу (41
                            Қазақстан Респуб.
                            ликасының Мемлекеттiк
                            сатып алу жөнiндегi
                            агенттiгінің қолданушы
                            және VPDN үшiн 50
                            бюджеттiк бағдарла.
                            маның әкімшісі)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігінің ақпараттық ресурстарына қашықтан реттелген және көпшілік қатынауды, мемлекеттік сатып алу мониторингі жүйеде ақпаратты берудің сапалы қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелерде қолданбалы және жүйелі қамтамасыз етудің тиімді жұмысы, Web-сайттың жұмыс жасауы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына        
644 қосымша          

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттік бағдарлама әкiмшісi

2003 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сатып алу жөнiндегi
агенттігінің ақпараттық жүйелерiн құру"
600 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 602 мың теңге (екi миллион алты жүз екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қамтамасыз етудің 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегi N 427 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алу жүйесiн дамытудың 2001-2004 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1605 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк сатып алу мониторингiнің қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ есептеу, коммуникациялық, желiлі жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын, жүйелi бағдарламалық қамтамасыз етудi құралдармен уақытылы жаңғыртуды және жарақтандыруды қамтамасыз ету, және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мониторингінің автоматтандырылған жүйелерді және мемлекеттiк сатып алу есебiн әзiрлеу және дамыту, есептеу, жүйелiк жабдықтарын, ұйымдастыру техникасын және ақпараттық-бағдарламалық құралдарын сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
р/н!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның!Бағдарламаны     ! Іске  !  Жауапты
   !дар.!бағ.!   атауы     !(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар
   !ла. !дар.!             !ны) іске асыру   !мерзімі!
   !ма. !ла. !             !жөніндегі        !       !
   !ның !ма. !             !іс-шаралар       !       !
   !коды!ның !             !                 !       !
   !    !коды!             !                 !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2 ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1    600      Қазақстан     1. серверлiк       Жыл    Қазақстан
              Республикасы  жабдықтарды сатып  ішінде Республика.
              Мемлекеттiк   алу (1 комплект)          сының
              сатып алу     2. принтерлердi           Мемлекеттік
              жөнiндегi     сатып алу (2 дана)        сатып алу
              агенттiгiнiң  3. ксероксты сатып        жөніндегі
              ақпараттық    алу (1 дана)              агенттігі
              жүйелерiн     4. әкiмшiлiк жұмысы
              құру          станциясын сатып
                            алу (1 дана)
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялық шешімдер және құрал-сайман жабдықтар негiзiнде мемлекеттiк сатып алу мониторингiн ақпараттандыруын қазiргi заман деңгейіне қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы   
N 1429 қаулысына        
645 қосымша          

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттік бағдарлама әкiмшісi

2003 жылға арналған
"Электрондық саудалар, аукциондар және бәсекелiк саудалар
жүйелерiн құру" 601 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 57 786 мың теңге (елу жетi миллион жетi жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алу жүйесiн дамытудың 2001-2004 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1605 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: электрондық саудалар және электрондық қаржылар, электрондық бизнес жүргiзудi дамыту, online-режимде мемлекеттiк сатып алу өрiсте қазiргi заманға сай ақпараттық технологияларды енгiзу, "Электрондық коммерция орталығы" РМҚК құру. <*>
      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.13. N 1262 қаулысымен .
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық және жергiліктi бюджеттік әкiмшiлер ортасында мемлекеттiк сатып алу өрiсте электрондық саудалар тетiгiн жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
р/н!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның!Бағдарламаны     ! Іске  !  Жауапты
   !дар.!бағ.!   атауы     !(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар
   !ла. !дар.!             !ны) іске асыру   !мерзімі!
   !ма. !ла. !             !жөніндегі        !       !
   !ның !ма. !             !іс-шаралар       !       !
   !коды!ның !             !                 !       !
   !    !коды!             !                 !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2 ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1    601      электрондық   1. Электрондық     жыл    Қазақстан
              саудалар,     саудалар жүйенi    ішінде Республика.
              бәсеке        бағдарламалық             сының
              саудалар және қамтамасыз етудi          Мемлекеттік
              аукциондар    сатып алу және            сатып алу
              жүйелерiн     оның күшiне енген         жөніндегі
              құру          мемлекеттiк сатып         агенттігі
                            алу заңнамаға
                            бейімделуі.
                            2. Мемлекеттiк
                            сатып алу өрiсте
                            электрондық
                            саудалар жүйенi
                            енгізу үшiн 1
                            серверді сатып
                            алу
                            3. Мемлекеттiк
                            сатып алу өрiсте
                            электрондық
                            саудалар жүйенi
                            енгізу үшiн
                            қызметтерді төлем
                            ету
                            4. "Электрондық
                            коммерция орталығы"
                            РМҚК құру және оның
                            қызметін қамтамасыз
                            ету <*>
------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.13. N 1262 қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: осы бюджеттiк бағдарламаны қабылдау мемлекеттiк сатып алу процесстің барлық кезеңдерiнің айқындылығын, барлық ықтимал берушілер үшiн мемлекеттiк сатып алу жүйенiң ашықтығын және қол жетiмдiлігі деңгейiн көтеруге, құжаттамалық айналымын қысқартуға, сондай-ақ мемлекеттiк органдар мен мекемелердiң мұқтаждары үшін сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң 5-10% мөлшерiнде бюджеттiк ақша қаражатын үнемдеудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.